Jak posílit BEC obvod

Autorem následujícího článku je Jaroslav Kroufek a originál článku je včetně ilustračních obrázků zveřejněn v časopise RC Revue 1/2013.

Hojně používám levné regulá­tory vybavené nikoliv spínaným, nýbrž lineárním stabilizátorem obvodu BEC. Většinou mají pou­ze 2 integrované stabilizátory na­pětí. Ty zvládnou napájet 3 serva z dvoučlánku Li-pol. Nikoliv z tříčlánku. V některých přípa­dech sice ano, ale jistotu nemáme. Nechceme-li kupovat dražší regulá­tor, můžeme BEC posí­lit. Lineární obvod BEC téměř vždy představují stabilizátory napětí 5 V/1A v provedení SMD, tedy pro povrchovou montáž.

Potřeboval jsem ob­vod posílit, aby zvládl napájet 4 serva při napá­jení z tříčlánku Li-pol. Stabilizáto­ry v provedení SMD mi jako na potvoru došly. Pájím je prostě na stabilizátory v regulátoru a do­plňuji chladicím plechem. Co dě­lat? Sáhl jsem po stabilizátoru v pouzdru T0220, tedy běžném stabilizátom s vývody. Nejběžnější je typ 7805 (+5V/1A) a 78S05 (+5V/2A). Postačí i první z nich. Nejde nám většinou o nedostatečný proud, ale o nedostatečný ztrá­tový výkon stabilizátoru. Dále bu­deme potřebovat 2 kusy keramic­kého kondenzátoni 47 nF až 100 nF a jeden elektrolytický kondenzátor 100/16 V s rozsahem tep­lot —40 až +105 °C, smršťovací ha­dici a kousek třížilového lanka.

Pájet můžeme mikropáječkou ne­bo trafopáječkou. Snažil jsem se o názornost, postup by měl zvlád­nout ten, kdo umí čistě pájet, ale nemusí se příliš orientovat v elek­tronice. Zhotovíme vnější stabili­zátor a ten připojíme ke stabilizá­torům v regulátoru. Na obrázku 1 je schematicky připojení kondenzátorů ke stabilizátoru 7805 nebo 78S05 a na obrázku 2 připojení ke stabilizátoru v regulá­toru.

Nejprve připájíme keramické kondenzáto- ry a potom elektrolytic­ký kondenzátor. Pozor, vývod kondenzátoru označený mínus musí­me připájet ke střední­mu vývodu stabilizátoru 7805, ne obráceně. Na polaritě keramických kondenzátorů nezáleží. Odizolujeme konce lan­ka, vhodný je servoka- bel, a pocínujemeje. Na­vlékneme na konce smršťovací hadičky, lanka připájíme. Přetáh­neme hadičky a smrští­me je. Celek vložíme do smršťovací hadice a smrštíme horkým vzduchem. Nastane nej­složitější operace. Roz­řízneme hadici obalující regulátor, samozřejmě tak, abychom regulátor nepoškodili. Najdeme stabilizátory, Většinou se v jejich označení vy­skytuje číslo 7805 a ně­jaká písmena. Zem, tedy mínus, je na horním vývodu po celé šířce pouzdra, vlevo je +vstup a pravý vývod je +5 V, Je to tedy obdoba našeho velkého 7805 s vývody. Připájíme lanka ke stabilizátoru v regulátoru, po­slouží fotografie. Pájíme rychle. Přezkoušíme zda vývody drží, a vše překontrolujeme poá zvětšo­vacím sklem. Jestli si regulátor předem vyfotografujeme digitál­ním fotoaparátem, máme kontro­lu, jak to vypadalo původně. To pro případ, že se nám povede ne­úmyslný zkrat pájkou a máine po­chybnosti, jak to má správně být. Připojíme přijímač a k němu servo. Zapojíme napájecí zdroj a přezkoušíme, zda servo pracuje. Jestliže jsme postupovali pečlivě, pak ano. Jinak zdroj odpojíme a vše ještě překontrolujeme.

Kdybychom požadovali větší výkon, například napájet 5 serv, použijeme stabilizátor 78S05 a přišroubujeme jej na hliníkový chladič. Ale pozor! Kovová část pouzdra je vodivě spojena se středním vývodem - zemí, tedy — pólem akumulátoru. Proto se chladič montuje izolovaně nebo musíme zabránit jeho kontaktu zejména s kladným pó­lem napájecího akumu­látoru! Platí to i pro ko­vovou část s otvorem stabilizátoru. Regulátor vsuneme do nové smrš­ťovací hadice a smrští­me ji. Mohli bychom přídavný stabilizátor připojit přímo k přívod­ním vodičům a výstup prostřednictvím V-ka- belu k servokonektoru, ale je to poněkud krkolomné.

Takto upravený regulátor s in­tegrovaným stabilizátorem 7805 létá například v modelu Speedy Bee se 4 servy. Nevýhodou je vět­ší hmotnost a rozměry, výhodou snadná dostupnost. Tyto stabilizá­tory se běžně vyskytují v elektro­nických zařízeních a můžeme je vypreparovat. Samozřejmě je v takovém případě předem pře­zkoušíme. To bych však považo­val za krajní případ, vždyť cena potřebných elektronických sou­částek se pohybuje kolem 20Kč.

© 2009 Práva Mirka prostředního vyhrazena :-)

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode